Salgs- og leveringsbetingelser for Sicom A/S

Salgs- og leveringsbetingelser

ekskl. Færøerne og Grønland.

1 ANVENDELSE

1.1   Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2 RÅDGIVNING OG TILBUD

2.1   Sicom A/S rådgiver kun køber inden for eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere opnået erfaring kan medføre andre løsninger.

2.2   Rådgivning sker kun på grundlag af oplysninger forelagt af køber eller indhentet ved evt. besøg.

2.3   Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato med mindre andet aftales skriftligt. Dette er med forbehold for mellemsalg.

2.4   Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder Sicom A/S sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.

2.5   Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Sicom A/S’ tilbud. Sicom A/S påtager sig intet ansvar for sådanne ændringer.

2.6   Levering fra Sicom A/S indbefatter ikke etablering af 230 volts strømforsyning til strømforbrugende emner. Sicom A/S tager heller ikke ansvar for evt. bærende elementer.

3 BESTILLING

3.1  Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Sicom A/S har givet accept i form af en ordrebekræftelse.

3.2   Stemmer ordrebekræftelsen fra Sicom A/S ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens pålydende.

3.3   Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i ordrebekræftelser fra Sicom A/S. Sicom A/S påtager sig intet ansvar for sådanne ændringer.

4 PRISER

4.1   Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms og montering. Sicom A/S forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige forandringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 11.

5 LEVERINGSTID

5.1   Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden.

5.2   Såfremt levering ikke har fundet sted 45 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Sicom A/S at ophæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen, har kunnet tages i brug.

5.3   Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at honorere betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan Sicom A/S hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er pådraget Sicom A/S.

5.4   Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 11 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.

6 LEVERINGSBETINGELSER

6.1   Leverancer fra Sicom A/S leveres ab lager jf. Incoterms EXW, med mindre andet aftales skriftligt.

7 BETALINGSBETINGELSER

7.1   Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelser.

7.2   Alle ordrer pålægges ekspeditions- og fragtgebyr.

7.3   Sicom A/S forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling.

7.4   Sicom A/S forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har Sicom A/S ret til at tage varen tilbage.

7.5   Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport af serviceydelser og serviceprodukter, såsom fragt, forsikring etc., skal betales af køber. Foretager Sicom A/S udlæg herfor, vil beløbet blive påført fakturaen.

7.6   Honorerer køber ikke betaling i rette tid, er Sicom A/S berettiget til fra forfaldsdagen at påføre morarente pr. påbegyndt måned.

7.7   Såfremt køber ikke ved forfaldstid har honoreret forfaldent beløb, er Sicom A/S berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. Sicom A/S er i denne forbindelse berettiget til, uden varsel, at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

8 GARANTI OG MANGLER

8.1   For alle produkter leveret af Sicom A/S garanterer Sicom A/S for produkt og produktionsfejl, der ikke stammer fra normal slitage. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret i overensstemmelse med Sicom A/S’ monteringsvejledning og almindelig anerkendt praksis.

For produkter købt hos Sicom A/S gælder producentens fabriksgaranti. Alle garantiperioder vil fremgå af tilbudsteksten.

8.2   Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vores produkt, foretager Sicom A/S afhjælpning af eventuelle mangler inden for normal arbejdstid. Fragt til Sicom A/S’ hovedkontor i Galten betales af kunden og retur af Sicom A/S.

8.3   Køber skal uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.

8.4   Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse.

8.5   Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Sicom A/S produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for Sicom A/S.

8.7   Sicom A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

9 RETURNERING AF VARER

9.1   Returnering af varer kan kun ske efter forudgående accept fra Sicom A/S. Varen returneres i ubeskadiget originalemballage. Kunden skal ved returnering henvise til faktura eller følgeseddel. Returnering sker for købers regning og risiko.

10 PRODUKTANSVAR

10.1 Sicom A/S skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning Sicom A/S pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Sicom A/S efter punkt 10.2. og 10.3 ikke er ansvarlig for over for køber.

10.2 Sicom A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i købers besiddelse. Sicom A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

10.3 Sicom A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

11 ANSVARSFRIHED

11.1 Sicom A/S er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig for Sicom A/S på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som Sicom A/S ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. Sicom A/S påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar over for køber.

11.2 Sicom A/S tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og priser, fejl i illustrationer/fotos, fejl i lagerbeholdninger, systemfejl, udsolgte varer, restordrer, forsinkelser, kunders fejlbestillinger samt force majeure.

12 AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER – VOLDGIFT

12.1 Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer.

April 2018 – Sicom A/S, Kollens Møllevej 30, Stjær, 8464 Galten – tlf. 7020 8422, sicom@sicom.dk

(senest opdateret 18. april 2018)